Politik for bestyrelsens sammensætning i Dansk Glasforsikring A/S

Bestyrelsen for Dansk Glasforsikring har med henvisning til § 64 stk. 1 og stk. 2 samt § 64a i lov om finansiel virksomhed besluttet en politik for bestyrelsens sammensætning, der sammenfattes således:

Bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer og erfaring skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i bestyrelsen som vedkommende beklæder, kan forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Det er ligeledes et krav, at bestyrelsesmedlemmet u d fra sin plads i bestyrelsen kan medvirke til at fastholde og udbygge Dansk Glasforsikring A/S på en stabil og sikker måde. Bestyrelsesmedlemmet skal således give direktionen og den øvrige ledelse i Dansk Glasforsikring A/S tilstrækkeligt fagligt modspil og skal stille relevante spørgsmål til direktionens forslag og beslutninger.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at der er en bred vifte af kompetencer med særlig vægt på:

Det er ligeledes et krav, at bestyrelsesmedlemmet såvel blandt aktionærkredsen som i almindelighed har et godt omdømme, udviser hæderlighed, integritet og uafhængighed.

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

I henhold til § 70 stk. 1. nr. 4 i lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen for en finansiel virksomhed fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Dansk Glasforsikring A/S har besluttet, at følgende politik for mangfoldighed i bestyrelsen er gældende:

Der skal i bestyrelsen være en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer. Medlemmerne i bestyrelsen skal have en forskellig uddannelse, viden og erhvervsmæssig baggrund. Herudover vægtes endvidere en aldersmæssig og geografisk spredning i bestyrelsen.

Med henblik på at opnå en nødvendig diversitet i kvalifikationer og kompetencer, er det i selskabets vedtægter bestemt, at et af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have indsigt i forsikringsforhold. Herudover kan der vælges medlemmer til bestyrelsen, der har kompetencer, der måtte være hensigtsmæssige for Dansk Glasforsikring A/S.