Behandling af persondata

I henhold til § 28 i Persondataloven skal vi som dataansvarlig oplyse følgende:

Dataansvarlig

Dataansvarlig er Dansk Glasforsikring A/S (selskabet), Gammel Kaplevej 3, 2830 Virum.

Formålet med behandlingen

Formålet med selskabets registrering af oplysninger er at kunne udstede policer og behandle skader samt overordnet at administrere selskabets kundeportefølje. Registreringen benyttes kun i begrænset omfang til markedsføring, hvis selskabet skønner, at information og tilbud om et nyt produkt skal videredistribueres til den samlede kundeportefølje eller en begrænset del heraf.

Beskrivelse af kategorierne af registrerede og de typer oplysninger, der vedrører dem

I selskabet findes følgende kategorier af juridiske og fysiske personer: kunder, administratorer, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, skadelidte, skadevoldere og reparatører.

Fælles for de nævnte kategorier er, at selskabet registrerer oplysninger om cpr/cvr nummer, navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved opkrævning af præmie, udbetaling af eventuel bonus samt ved udbetaling af erstatninger mv. Herudover registreres der ikke oplysninger af fortrolig karakter, med mindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen i særlige tilfælde.

Modtagere, eller kategorier af modtagere, som  oplysningerne overføres til

For at kunne opfylde aftaler med kunder, primært om elektronisk (automatisk) betaling, videregiver selskabet de oplysninger til betalingsformidlerne om kunderne eller betalingsmodtagerne, som er nødvendige for at kunne identificere dem og gennemføre betalingsaftalen.

Endvidere videregiver selskabet oplysninger til offentlige myndigheder, i det omfang det følger af gældende lovgivning.

Indsigt i selskabets registreringer

Den registrerede har til enhver tid ret til at få fuldt indblik i hvad selskabet har foretaget af registreringer vedrørende dem selv. De kan endvidere kræve, at fejlagtige registreringer berigtiges, hvilket også er i selskabets interesse. Registrerede kan til enhver tid meddele, at man ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra selskabet.

Klageadgang

Registrerede der er utilfredse med selskabets behandling af personoplysningerne kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.