Uddrag af årsrapport 2014

Generalforsamlingen har på virksomhedens ordinære generalforsamling den 23. april 2015 godkendt årsrapporten, der har følgende hovedtal:

Hovedtal . 2014 2013
Præmieindtægt for egen regning kr. 26.552.607 26.647.530
Erstatningsudgifter for egen regning kr. 13.074.013 14.031.670
Forsikringsteknisk resultat kr. 6.467.313 5.447.895
Resultat af investeringsvirksomhed kr. 2.727.200 1.324.426
Resultat før skat kr. 9.194.513 6.773.121
Årets totalindkomst kr. 7.045.655 5.082.375

Præmieindtægten for egen regning er stort set på niveau med præmieindtægten i 2013.

Erstatningsudgifterne er faldet med t.kr. 958 i forhold til erstatningsudgifterne i 2013. Skadeudgifterne i 2013 var belastet af to store storme i efteråret, hvorimod der ikke har været lignende vejrligsfænomener i 2014.

Resultatet af investeringsvirksomheden er øget med t.kr. 1.403, hvilket kan henføres til positive kursreguleringer af det finansielle marked som helhed.

Ved udgangen af 2014 androg virksomhedens egenkapital t.kr. 55.010 medens virksomhedens basiskapital androg t.kr. 50.150 svarende til egenkapitalen med fradrag af det foreslåede og vedtagne udbytte på t.kr. 4.860.

Kurs indre værdi af virksomhedens aktier udgør kr. 509,36 pr. aktie á kr. 50,-, opgjort som virksomhedens egenkapital divideret med antal aktier i alt.