Regnskabsmeddelelse for perioden 1/1 - 30/6 - 2014

Bestyrelsen har den 26. august 2014 godkendt regnskabet for perioden 1/1 - 30/6 - 2014 der har følgende hovedtal:

Hovedtal .   30-06-2014    30-06-2013
Præmieindtægt kr.     13.436.912      13.501.134
Bonus og præmierabatter kr.          471.338           593.788
Forsikringsteknisk resultat kr.       2.761.904        2.289.760
Resultat af investeringsvirksomhed kr.       2.424.605           -14.336
Resultat før skat kr.       5.186.509        2.275.424
Periodens resultat kr.       3.898.119        1.739.047

 

Indre værdi pr. stk. á 50 kr.

 

kr.

 

            480,2

 

             448,2

 

Præmieindtægten for egen regning er stort set på niveau med præmieindtægten for første halvår af 2013.

Virksomheden har et kundeloyalitetsprogram, der indebærer, at der er aftalt overskudsdeling på visse større policer i form af en bonus. Den 30. juni 2014 er der således udbetalt og hensat t.kr. 471 i bonus til disse policer.

Erstatningsudgifterne er t.kr. 639 mindre end erstatningsudgifterne den 30. juni 2013.

Driftsomkostningerne er steget lidt i forhold til den 30. juni 2013.

Resultatet af investeringsvirksomheden er markant forbedret i forhold til den 30. juni 2013, hvilket kan henføres til positive kursreguleringer på virksomhedens beholdning af værdipapirer.

Halvårsrapporten er offentlig tilgængelig ved henvendelse til selskabet.