Regnskabsmeddelelse for perioden 1/1 - 30/6 2013

Bestyrelsen har den 23. august 2013 godkendt regnskabet for perioden 1/1 - 30/6 2013, der har følgende hovedtal:

 

Hovedtal .   30-06-2013   30-06-2012
Præmieindtægt kr.           13.589.362          13.898.234
Bonus og præmierabatter kr.               593.788              216.083
Forsikringsteknisk resultat kr.            2.377.742            3.117.345
Resultat af investeringsvirksomhed kr.                -14.090            1.169.856
Resultat før skat kr.            2.363.652             4.287.201
Periodens resultat kr.            1.805.218             3.234.633
Indre værdi pr. stk. á kr. 50,- kr.                   449,1                   436,3

Præmieindtægten for egen regning er faldet med t.kr. 309, hvilket kan henføres til ændringer i præmiehensættelserne.

Virksomheden indførte i 2010 et kundeloyalitetsprogram, der indebærer, at der er aftalt overskudsdeling på visse større policer i form af en bonus. Den 30. juni 2013 er der således udbetalt og hensat t.kr. 594 i bonus til disse policer.

Erstatningsudgifterne er stort set på nivea med erstatningsudgifterne den 30. juni 2012.

Driftsomkostningerne er steget ganske svagt i forhold til den 30. juni 2012.

Resultatet af investeringsvirksomheden er betydeligt forringet i forhold til den 30. juni 2012, hvilket kan henføres til negative kursreguleringer primært på virksomhedens beholdning af obligationer.

Halvårsrapporten er offentligt tilgængelig ved henvendelse til selskabet.